สรุปผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

30 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓